Project Office Mate

Office Mate

Tất cả chi nhánh toàn Thái Lan

2017 – Hiện tại

Bảng hiệu chữ nổi LED PCB bên trong và ngoài trời

Chất liệu Mica