MINT NAIL DESIGN

BẢNG HIỆU CHỮ NỔI GẮN TRÊN NỀN ALU

  • Ch nổi mica sáng đèn mặt chữ gắn trên nền alu
  • Hộp đèn mica hút nổi tròn siêu sáng